התקנת רשתות בטיחות והגנה למניעת סיכוני נפילה של העובדים בגובה וחפצים מהגובה ולמניעת תאונות בתחום העבודה

עבודה בגובה מעצם טבעה וטיבה כרוכה במידה מסוימת של סיכון נפילה העלול לגרום לנזק גופני אישי או אחר.

מלבד לאמצעי הבטיחות האישיים (אמצעי הגנה אקטיביים), קיימים אמצעי בטיחות והגנה נוספים (אמצעי הגנה פסיביים), אשר נועדו להעניק הגנה קולקטיבית ושמירה רחבה על בטיחותם של העובדים בגובה בין היתר ע”י פריסה ועיגון של רשתות מגן ובטיחות במתחם העבודה, למניעת נפילה מהגובה הן של אנשים והן של חפצים ומתקנים אחרים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס”ז-2007 מגדירות ומתארות את הצעדים שיש לנקוט כדי לעמוד בדרישות החוק למניעת סיכוני נפילות מהגובה במתחמי העבודה בכל הקשור להתקנת מתחמי רשת בטיחות:

“עבודה בגובה” – כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור –

(1)   המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני;

(2)   המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי הענין;

(3)   המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן;

“עבודת גלישה” – עבודה בגובה המחייבת גישה באתר העבודה באמצעות תילוי מלא בחבלים, למעט עבודה במסגרת פעילות ספורטיבית;

“רשת בטיחות” – רשת שתפקידה לבלום נפילת עובד מגובה המותקנת בתוך מבנה או מתקן, לפי העניין, מתחתיו או סביבו, אשר מעליה מתבצעת עבודה בגובה;

חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה

8.       (א)  מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים אחד מאלה:

(1)   העובד מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה באחת המערכות המפורטות בפסקאות משנה (א) עד (ג) או שילוב שלהן, כשהן תקינות ושלמות ונבדקו על פי תקנה 9(6) הכל לפי אופי וסוג העבודה המבוצעת, ובלבד שהעובד יהיה מחובר אליהן באמצעות רתמת בטיחות:

(א)   מערכת בלימת נפילה;

(ב)   מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה;

(ג)    מערכת למניעת נפילה;

(2)   הותקנה באופן יציב ונאות רשת מגן המתאימה לאופי העבודה הנדרשת, על פי תכנון, הנחיה והשגחה של מהנדס אזרחי רשום ורשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-1958;

 (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) בעבודה מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן, יהיה כל עובד קשור למערכת למניעת נפילה דווקא, המחוברת לנקודת עיגון הקבועה במבנה הבימה, הסל או הפיגום הממוכן, לפי הענין; אמצעי הקשירה יכוון כך שיהיה קצר ככל האפשר וימנע את נפילת העובד מתוך המיתקן.

(ג)   תקנה זו לא תחול –

(1)   בשימוש בסולם במקרים המפורטים בתקנה 24(א);

(2)   בעבודת שינוע מטענים המתבצעת באניה;

(3)   בטיפול בעצים, כאמור בתקנה 17(ב)(1).

רשתות בטיחות